powrót
Zajêcia dydaktyczne

na studiach dziennych  
æwiczenia
 I rok
Geologia  
30 godz.
IV rok
Warsztaty specjalistyczne
45 godz.
 
Æwiczenia terenowe
II rok
Æwiczenia terenowe z geologii i geomorfologii
40 godz.
powrót

na studiach zaocznych  
æwiczenia
 I rok
Geologia

25 godz.
Æwiczenia terenowe
II rok
Æwiczenia terenowe z geologii i geomorfologii

16 godz.
III rok
Kompleksowe æwiczenia terenowe regionalne 

8 godz.
powrót